1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: L’empresa titular de domini web és l’Ajuntament de Petrer (d’ara en avant Ajuntament de Petrer), amb domicili a aquest efecte a la plaça de Baix núm.10, CIF.: P0310400G. Correu electrònic de contacte: petrer@touristinfo.net del lloc web. Ayuntamiento de Petrer (en adelante Ayuntamiento de Petrer), con domicilio a estos efectos en Plaça de baix n10 número de C.I.F.: P0310400G del sitio web.

 

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de l’Ajuntament de Petrer atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si és procedent resulten d’obligat compliment.

 

3. 3. ÚS DEL PORTAL

La pàgina turismopetrer.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, servicis, programes o dades (d’ara en avant, “els continguts”) en Internet que pertanyen a l’Ajuntament de Petrer o als seus llicenciadors als quals l’USUARI puga tindre accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per a accedir a determinats servicis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es comprometrà a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis (com per exemple servicis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir-hi i, si és procedent, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Petrer no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres ferramentes de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

L’Ajuntament de Petrer compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i qualsevol altra normativa vigent en cada moment, i vetla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, els servicis que l’usuari puga sol·licitar a petrer@touristinfo.net, faran saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seues dades en cada cas, i l’informaran de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és procedent.

Així mateix, l’Ajuntament de Petrer informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Ajuntament de Petrer per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’Ajuntament de Petrer o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Ajuntament de Petrer. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Ajuntament de Petrer. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el les pàgines de l’Ajuntament de Petrer.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Ajuntament de Petrer no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS

L’Ajuntament de Petrer es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, i podrà cambiar, suprimir o afegir tant els continguts i servicis que es presten a través d’aquesta com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

 

8. ENLLAÇOS

En el cas que en turismopetrer.es es disposaren enllaços o hipervincles fins a altres llocs d’Internet, l’Ajuntament de Petrer no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’Ajuntament de Petrer assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D’EXCLUSIÓ

L’Ajuntament de Petrer es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els servicis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen aquestes Condicions Generals d’Ús.

 

10.GENERALITATS

L’Ajuntament de Petrer perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

 

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

L’Ajuntament de Petrer podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, que seran degudament publicades com ací apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents i degudament publicades fins que siguen modificades per unes altres.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’Ajuntament de Petrer i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Petrer.